Bonuswinkel

Kies je taalNederlands

Bonuswinkel

Kies je taalNederlands

Algemene Voorwaarden Bonuswinkel

Deze 'Algemene Voorwaarden Bonuswinkel' zijn van toepassing op de relatie tussen Takeaway.com en de Klanten die zich hebben aangemeld voor het Bonusprogramma.

1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van het Restaurant dat door de Klant via het Platform bij het Restaurant kan worden besteld.
Algemene Voorwaarden Consumenten: de meest recente versie van de algemene voorwaarden voor consumenten van Takeaway.com.
Bestelling: een bestelling van de Klant bij het Restaurant van het door de Consument geselecteerde Aanbod.
Bonuspunten: waardepunten die aan een Lid kunnen worden toegekend door Takeaway.com en kunnen worden ingewisseld in de Bonuswinkel.
Bonusprogramma : toekenningsprogramma waarin Takeaway.com Bonuspunten kan toekennen aan Klanten die Bestellingen plaatsen.
Bonuswinkel: de webwinkel waar een Lid toegekende Bonuspunten kan inwisselen voor vouchers.
Lid: Een Klant die zich heeft aangemeld voor het Bonusprogramma.
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling doet via het Platform.
Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Takeaway en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners.
Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling en bezorging van Bestellingen het Platform gebruikt.
Takeaway.com: Takeaway.com European Operations B.V. handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Takeaway.com Group B.V.
Algemene Voorwaarden Bonuswinkel: deze algemene voorwaarden met betrekking tot de Bonuswinkel van Takeaway.com, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

2. Identiteit van Takeaway.com

Takeaway.com handelend onder de naam 'Thuisbezorgd.nl'

Adres hoofdvestiging:
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
KvK: 64473716
BTW-nr: NL815697661B01.

Correspondentieadres:
Brouwerijstraat 10
7523 XD Enschede
Email: info@thuisbezorgd.nl
Tel: 053-4805860 (bereikbaar van maandag tot en met woensdag van 09:00 tot 23:00, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 00:00, en zaterdag en zondag van 10:00 tot 00:00)
Fax: 053-4805861

3. Toepasselijkheid

1. Het Bonusprogramma is enkel beschikbaar voor Klanten voor hun persoonlijke gebruik en is beperkt tot één account per Klant.

2. Om zich aan te melden voor het Bonusprogramma, dient een Klant een account met een geldig e-mailadres aan te maken op Thuisbezorgd.nl. Door het aanmaken van een account gaat een Klant ermee akkoord, dat deze Algemene Voorwaarden Bonuswinkel van toepassing zijn op de relatie tussen Takeaway.com en de Klant die zich heeft aangemeld voor het Bonusprogramma.

3. De Algemene Voorwaarden Consumenten blijven van toepassing op de relatie tussen Takeaway.com en de Klant, tenzij zij uitdrukkelijk afwijken van deze Algemene Voorwaarden Bonuswinkel. In dat geval prevaleren de laatstgenoemde voorwaarden.

4. Takeaway.com kan naar eigen goeddunken de aanmelding van een Klant voor het Bonusprogramma weigeren.

4. Bonuspunten

1. Bonuspunten en vouchers hebben geen geldelijke of contante waarde en kunnen niet voor enige valuta worden ingewisseld.

2. Klanten met een geldig e-mailadres ontvangen automatisch 10 Bonuspunten per uitgevoerde en betaalde Bestelling via de website en 15 Bonuspunten per uitgevoerde en betaalde Bestelling via de app.

3. Om toegekende Bonuspunten in te wisselen dient een Klant een account aan te maken op Thuisbezorgd.nl. Na een geldige aanmelding wordt de Klant Lid.

4. Het totale bijgewerkte en toegekende aantal Bonuspunten is maximaal 24 uur na het moment van plaatsing van de laatste Bestelling zichtbaar op het account bij Thuisbezorgd.nl van een Lid.

5. Bonuspunten kunnen niet worden overgedragen aan andere accounts van Leden of anderszins.

6. Alle Bonuspunten die voor 31-12-2018 op het account van een Lid zijn gespaard, zijn geldig t/m 31-12-2019.

7. Vanaf 01-01-2019 zijn alle Bonuspunten die op het account van een Lid worden gespaard geldig t/m 31 december van het volgende jaar. Bijvoorbeeld, punten die voortkomen uit bestellingen tussen 01-01-2020 en 31-12-2020 zijn geldig t/m 31-12-2021.

8. Bonuspunten worden geacht te zijn gebruikt zodra zij voor vouchers in de Bonuswinkel zijn omgewisseld.

9. Leden dienen eventuele onnauwkeurigheden in hun toegekende Bonuspunten binnen één maand na de ontdekking van dergelijke onnauwkeurigheden te melden bij de klantenservice van Takeaway.com.

10. Takeaway.com heeft het recht:
- eventueel ten onrechte toegekende Bonuspunten te corrigeren; of
- eventuele Bonuspunten die werden toegekend terwijl de Bestelling en/ of betaling daarvan werd geannuleerd, te corrigeren; en
- eventuele vouchers die zijn ingewisseld met dergelijke Bonuspunten binnen drie maanden na de inwisselingsdatum te annuleren.

5. Inwisselen van Bonuspunten

1. Leden kunnen hun Bonuspunten uitsluitend inwisselen voor vouchers in de Bonuswinkel.

2. Ingewisselde vouchers zijn in het account van het Lid zichtbaar onder het tabblad ‘Gebruikte aanbiedingen'.

3. De vouchers in de Bonuswinkel kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

4. Vouchers kunnen niet worden geretourneerd of voor andere vouchers worden ingewisseld.

5. Vouchers kunnen niet worden gecombineerd met andere vouchers van welke aard dan ook.

6. Alle vouchers hebben een vervaldatum, die u op de voucher in de Bonuswinkel kunt vinden. Sommige vouchers zijn alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

7. Als een Lid de ingewisselde voucher gebruikt op de website(s) van derden, gaat het Lid een overeenkomst met de desbetreffende derde aan. Op zo'n overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van deze derde van toepassing. Takeaway.com is niet aansprakelijk voor het niet naleven door de desbetreffende derde van een dergelijke overeenkomst.

8. Na het verstrijken van de voucher worden de Bonuspunten die voor het inwisselen van die voucher werden gebruikt niet geretourneerd aan de Klant.

6. Looptijd, aanpassing en beëindiging van het Bonusprogramma

1. Takeaway.com kan deze Algemene Voorwaarden Bonuswinkel, elk aspect van het Bonusprogramma inclusief inwisselingprocedures en beloningen in elk opzicht wijzigen, alles zonder voorafgaande kennisgeving. Hierin begrepen, maar zonder beperking, zijn het toevoegen, verwijderen of wijzigen van partners, leveranciers, tijdslimieten voor het verzamelen, inwisselen of gebruiken van Bonuspunten of beloningen. Takeaway.com zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden Bonuswinkel op het Platform publiceren.

2. Een Lid dat deelname aan het Bonusprogramma voortzet, wordt geacht in te stemmen met eventuele wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden Bonuswinkel.

3. Een Lid kan op elk moment ervoor kiezen het Bonusprogramma te verlaten. Leden verlaten het Bonusprogramma door het verwijderen van hun Thuisbezorgd.nl account. Door het verlaten van het Bonusprogramma beëindigt een Lid de relatie met Takeaway.com met betrekking tot het Bonusprogramma en verbeurt hiermee het recht op eventueel opgebouwde Bonuspunten.

4. Takeaway.com behoudt zich het recht voor om het Bonusprogramma op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. In geval van annulering van het Bonusprogramma behouden toegekende Bonuspunten hun geldigheid tot hun vervaldatum.

5. Takeaway.com behoudt zich het recht voor het account van een Lid in geval van (vermeende) schending van de Algemene Voorwaarden Consumenten of deze Algemene Voorwaarden Bonuswinkel te annuleren of op te schorten.

7. Overig

1. Takeaway.com is uitsluitend aansprakelijk voor schade in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van haar of haar senior management, ongeacht hoe dit zich voordoet, of het nu gaat om wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins.

2. Voor klachten over de Bonuswinkel verwijst Takeaway.com naar haar klachtenbeleid in de Algemene Voorwaarden Consumenten.

3. Op deze Algemene Voorwaarden Bonuswinkel is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Takeaway.com en de Klant met betrekking tot het Bonusprogramma en/ of deze Algemene Voorwaarden Bonuswinkel kunnen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zowel voor Takeaway.com als de Klant.

4. Op de opslag van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.