Bestel.Speel.Win. september 2022 JET-campagne Voorwaarden en bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Bestel.Speel.Win. 2022 campagne ("Actie"), georganiseerd door Takeaway.com Central Core B.V., statutair gevestigd te Piet Heinkade 61, 1019 GM Amsterdam, Nederland ("Just Eat Takeaway.com" of "JET" of "Promotor").

Algemeen

 1. Door deel te nemen aan de Actie gaat elke deelnemer "Deelnemer", akkoord met deze voorwaarden.
 2. De Actie start op 6 september 2022 om 00:00 uur en eindigt op 6 oktober 2022 om 23:59 uur (de "Actieperiode").
 3. Deelnemers die in strijd met deze algemene voorwaarden handelen, worden uitgesloten van deelname aan de Actie.

De Campagne

 1. De Campagne, die bestaat uit een "instant win" competitie, is ingeschreven op Thuisbezorgd.nl ("Platform") in Nederland.
 2. De campagne bestaat uit twee elementen:
  1. Instant win ("Bestel.Speel.Win."), waarbij een deelnemer wordt uitgenodigd om mee te spelen, en wordt doorgelinkt naar een speciale landingspagina, waar hij aan een wiel zal draaien. De deelnemer ontvangt onmiddellijk een bericht waarin staat of hij al dan niet een prijs heeft gewonnen.
  2. In het geval van een nieuwe klant wordt een gegarandeerde prijs aangeboden, zolang de voorraad strekt (zie clausule 6bvii). De definitie van een nieuwe klant is een klant die 2 jaar of langer niet besteld heeft.
 3. Om deel te nemen aan de Campagne, moet de Deelnemer:
  1. een succesvolle en voltooide bestelling plaatsen via het Platform met een minimale bestelwaarde van €5 gedurende de Actieperiode;
  2. zich in te schrijven voor het ontvangen van campagne- en andere marketing e-mails van de Promotor;
  3. klik op de link in de deelname mail of push melding om naar een speciale landingspagina te worden gelinkt;
  4. Vink de T&C's & de privacy verklaring op de landingspagina aan en draai aan het wiel.
 4. Deelnemers die aan alle voorwaarden van artikel 2.c hebben voldaan, kunnen een van de prijzen winnen die hieronder in artikel 6 worden genoemd.
 5. Deelnemers kunnen maximaal twee keer per 24 uur aan de campagne deelnemen.
 6. Voor deelname aan de campagne worden door JET geen communicatiekosten in rekening gebracht.
 7. JET behoudt zich het recht voor om de Actie op elk moment op te schorten of in te trekken op grond van de toepasselijke wetgeving.

Deelnemers

 1. Om deel te kunnen nemen, moet u inwoner zijn van Nederland.
 2. Met inachtneming van artikel 3 kan iedereen deelnemen aan de Actie, met uitzondering van (gezinsleden van) medewerkers van JET, groepsmaatschappijen van JET en door JET voor de uitvoering van deze Actie ingeschakelde derden.
 3. Voor deelname aan de campagne is een minimumleeftijd van 18 jaar vereist.

Territoriaal Gebied

Het hele grondgebied van Nederland.

Uiterste datum voor de overhandiging van de prijzen

Bestel.Speel.Win.:

 1. De winnaars worden onmiddellijk na het draaien van het wiel op de spelpagina bekendgemaakt.
 2. Als de toegekende prijs een paar tickets is, zal ons ticketbureau ATPI na de einddatum van de campagne, 6 oktober 2022, beginnen met de communicatie over de toewijzing van de tickets.
 3. De winnaars ontvangen uiterlijk 7 dagen voordat de wedstrijd plaatsvindt een definitieve bevestiging van de toegewezen tickets.
 4. De wedstrijden vinden plaats op 25/26 oktober en/of 2/3 november, 2022.

Prijzen

Selectie en bekendmaking van de winnaars

 1. Na het draaien van het rad in overeenstemming met artikel 2, zal de Deelnemer onmiddellijk een pop-up bericht ontvangen dat aangeeft of er een prijs is gewonnen. Binnen 48 uur ontvangen winnaars een e-mail met meer informatie en de volgende stappen om hun prijs op te eisen.
 2. Winnaars van UEFA UCL tickets ("Bestel.Speel.Win.") ontvangen binnen 48 uur een prijs bevestigingsmail van Thuisbezorgd.nl. In deze e-mail staat een link naar een landingspagina waar winnaars hun favoriete club kunnen opgeven. Winnaars hebben 48 uur na ontvangst van deze e-mail om de gevraagde informatie te verstrekken. Als een winnaar niet reageert of niet adequaat alle gevraagde details en garanties verstrekt binnen 48 uur nadat hij/zij op de hoogte is gesteld volgens artikel 7.b, dan zal het JET de tickets willekeurig aan de winnaar toewijzen.
 3. Winnaars van UEFA UCL-tickets zullen een extra e-mail ontvangen van onze ticketing partner ATPI met het verzoek bepaalde garanties te geven en de nodige (persoonlijke) gegevens te verstrekken. Deze e-mail wordt verzonden na afloop van de campagne op 6 oktober 2022. Vanaf het moment dat winnaars deze e-mail ontvangen, hebben zij 48 uur de tijd om de gevraagde gegevens te verstrekken.
 4. Als een winnaar niet reageert of niet adequaat alle gevraagde gegevens en garanties verstrekt binnen 48 uur na kennisgeving overeenkomstig artikel 7.b, wordt de prijs als niet toegekend beschouwd en zal JET de prijs intrekken.
 5. Winnaars van de Actie garanderen dat de persoonlijke informatie die aan JET en de ticketing partner wordt verstrekt, correct, waarheidsgetrouw en volledig is.

Privacy

 1. De privacyverklaring van JET en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn van toepassing op de persoonlijke informatie die Deelnemers in verband met deze Campagne delen.
 2. De persoonsgegevens die door de Deelnemer aan JET ter beschikking worden gesteld in verband met de Actie, worden gebruikt om de Deelnemer te informeren over de Actie en om de Deelnemer te informeren of hij/zij een prijs heeft gewonnen. Voor deze doeleinden kunnen de persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan onze ticketing partner ATPI. Deze gegevens zullen aan het einde van de Actieperiode worden verwijderd.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico van de Deelnemer.
 2. JET aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies, aansprakelijkheid, letsel of teleurstelling opgelopen of geleden door een deelnemer of zijn/haar/hun begeleiders als gevolg van deelname aan de Actie of in verband met enige Prijs. Zodra de Tickets zijn toegekend als Prijzen onder deze Actievoorwaarden, kan JET onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, kosten of schade die voortvloeien uit of verband houden met het uitstellen, annuleren, afzien van deelname, verandering van locatie, vermindering van stadioncapaciteit of het spelen achter gesloten deuren van een UEFA UCL-wedstrijd of het anderszins niet kunnen bijwonen van een dergelijke wedstrijd.
 3. JET besteedt veel zorg aan de organisatie van de Actie, maar de mogelijkheid dat de gepresenteerde informatie met betrekking tot de Actie onvolledig of onjuist is, kan niet geheel worden uitgesloten. Onjuistheden, spelfouten of vergelijkbare fouten op de website van de Actie of ander door JET uitgegeven Actiemateriaal, van welke aard dan ook, kunnen JET niet worden aangerekend en leiden niet tot enige verplichting voor JET.
 4. Niets in deze actievoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van JET uit voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, of voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.
 5. JET en door JET ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software van sociale media kanalen waardoor gegevens vertraagd worden of verloren gaan.

Fraude

JET behoudt zich het recht voor de deelname aan de Actie te onderzoeken op eventuele frauduleuze activiteiten en maatregelen te nemen om hier een eind aan te maken. Deze maatregelen kunnen inhouden dat JET naar eigen goeddunken een in aanmerking komende bestelling annuleert. Inschrijvingen voor de Actie die zijn verkregen door frauduleuze activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn ongeldig.

Anderen

 1. Deze actievoorwaarden zullen door JET niet worden gewijzigd tijdens de looptijd van de actie.
 2. Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden en bepalingen.
 3. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting met betrekking tot deze Actie en/of enige bronbelasting die op een prijs moet worden ingehouden, zijn voor rekening van JET.
 4. Eventuele belastingen (anders dan kansspelbelasting) die met betrekking tot deze Actie verschuldigd zijn, komen voor rekening van de winnaar.
 5. Winnaars dienen hun eigen (belasting)adviseurs te raadplegen over de lokale fiscale en juridische gevolgen van het winnen van een prijs, aangezien gewonnen prijzen mogelijk moeten worden aangegeven bij de lokale (belasting)autoriteite
 6. Voor klachten over de Campagne kunt u contact opnemen met de klantendienst van JET. Email: info@thuisbezorgd.nl