Privacyverklaring voor sollicitanten

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten die solliciteren op vacatures bij Just Eat Takeaway.com of een van de aan JET gelieerde bedrijven (hierna "JET" genoemd). 

Bij JET zetten we ons in om de privacy van iedereen in onze gemeenschap te beschermen. Dit betekent dat we de persoonlijke informatie van onze sollicitanten zullen beschermen. JET houdt zich daarom aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Just Eat Takeaway.com Group B.V. en/of het aan JET gelieerde bedrijf (inclusief de dochterbedrijven van Just Eat Takeaway.com N.V.). 

Welke gegevens wij verwerken en waarom

Persoonsgegevens, in deze Verklaring ook wel “uw Gegevens” genoemd, verwijst naar alle informatie of een set van informatie waarmee wij, direct of indirect, in staat zijn om u persoonlijk te identificeren, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator, bijv. naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw cv, een referentiebrief, enz. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

 1. Aanvraagproces

JET verwerkt persoonsgegevens over u omdat u hebt gesolliciteerd op een vacature bij JET. We verwerken deze gegevens voor het selectieproces en hopelijk verwelkomen we u in de toekomst als medewerker van JET. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat we uw aanvraag beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (arbeidsovereenkomst). Dit doen wij zodat wij kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze legitieme belangen na te streven en/of enige andere wettelijke basis die anderszins is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Waar wettelijk vereist of toegestaan, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Als we op uw toestemming vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw Gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

JET waardeert diversiteit en inclusie. Gelijke arbeidskansen betekent dat we alle sollicitanten een gelijke behandeling bieden. Om gelijke arbeidskansen te garanderen zoals toegestaan of vereist door de lokale wetgeving, kunnen we voor dit doel persoonsgegevens verzamelen.

We verwerken alleen persoonsgegevens die u ons verstrekt via de website, het aanvraagformulier, verzonden cv's of op andere manieren tijdens het sollicitatieproces. We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam 
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Gegevens dienstverband
 • Opleidingsgegevens
 • Identificatiedocumenten
 • Gegevens over recht op werk (indien van toepassing)
 • Gezinsgegevens (indien van toepassing)

Op uw verzoek bieden we u ondersteuning en assistentie via talentwervingsteams en onze communicatiekanalen. Volgens uw voorkeuren zullen we telefonisch of via e-mail contact met u opnemen om u informatie te verstrekken met betrekking tot uw sollicitatie en om aan uw verzoeken te voldoen. Als u interesse hebt getoond in persoonlijke aanbevelingen voor vacatures, kunnen we u informeren over beschikbare vacatures bij JET. 

 1. Toepassingsbeoordelingen

JET kan u vragen om een beoordeling uit te voeren tijdens het sollicitatieproces. Deze beoordelingen worden uitgevoerd om een goed inzicht te krijgen in uw competenties. Uw antwoorden in beoordelingen worden geëvalueerd, mogelijk op een geautomatiseerde manier (zie voor meer informatie het gedeelte over geautomatiseerde besluitvorming), en op basis van de evaluatie wordt de beslissing over uw sollicitatie genomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat we de beoordelingen als noodzakelijk beschouwen om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (arbeidsovereenkomst). JET kan de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken voor beoordelingen:

 • Naam
 • Identificatiegegevens (indien van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Beoordelingsgegevens
 1. Onderzoek naar tevredenheid van sollicitanten

Om ervoor te zorgen dat onze diensten in lijn zijn met uw voorkeuren en om onze diensten en platforms te verbeteren, kan JET u benaderen om onderzoek te doen; zoals, maar niet beperkt tot, enquêtes. We sturen u alleen dit soort communicatie met uw voorafgaande toestemming, tenzij dit niet noodzakelijk is volgens de toepasselijke wetgeving. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u deze enquêtes niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden in de begeleidende berichten. JET kan de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Onderzoeksinput 
 1. Achtergrond- en/of referentiecontrole

Tijdens de sollicitatieprocedure kan JET u vragen informatie te verstrekken voor - of een achtergrond- en/of referentieonderzoek uit te voeren. Deze controles worden alleen uitgevoerd als dit wettelijk is toegestaan en als JET dit noodzakelijk acht voor de functie waarop u gesolliciteerd hebt. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat we uw aanvraag beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (arbeidsovereenkomst). Dit doen wij zodat wij kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze legitieme belangen na te streven en/of enige andere wettelijke basis die anderszins is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Waar wettelijk vereist of toegestaan, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Als we op uw toestemming vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw Gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. JET kan voor deze doeleinden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • Naam 
 • Identificatiegegevens (indien van toepassing)
 • Contactgegevens 
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Opleidingsgegevens (indien van toepassing)
 • Identificatiedocumenten (indien van toepassing)
 • (Strafrechtelijke) Achtergrondgegevens (indien van toepassing)
 • Referentiegegevens (indien van toepassing)
 1. Informatie die JET kan verzamelen via andere bronnen 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we naast onze wervingskanalen of carrière-websites ook informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals via uw interacties met werknemers van JET of van derden, zoals recruiters, wervingsbureaus, LinkedIn of andere websites op het internet (onderhevig aan privacyverklaringen van dergelijke derden). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat we uw aanvraag beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (arbeidsovereenkomst). Dit doen wij zodat wij kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze legitieme belangen na te streven en/of enige andere wettelijke basis die anderszins is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Waar wettelijk vereist of toegestaan, met uw toestemming. Als we op uw toestemming vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw Gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als onderdeel van uw sollicitatie voor een vacature bij JET:

 • Naam 
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Gegevens dienstverband
 • Beoordelingsgegevens (indien van toepassing) 
 1. Analytics

JET kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om uw gebruik van applicaties van JET te kunnen analyseren, zodat wij de applicaties die u tijdens uw sollicitatieprocedure gebruikt, kunnen verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingshandeling is dat het nodig is om een legitiem belang van JET (analyse en rapportage) na te streven, zoals gedefinieerd in de toepasselijke (lokale) wetgeving. Waar wettelijk vereist of toegestaan, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Als we op uw toestemming vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw Gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Bovendien verwerken we gegevens die u indirect aan ons verstrekt, omdat JET cookies gebruikt voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie hierover.

 1. Bezoeken aan het terrein van JET

Als u onze gebouwen bezoekt, om veiligheidsredenen en in overeenstemming met lokale vereisten, kunnen we uw gegevens opnemen via video of andere elektronische, digitale of draadloze bewakingssystemen of apparaten (bijv. CCTV). De rechtsgrondslag voor deze verwerkingshandeling is dat het nodig is om een legitiem belang van JET na te streven zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. 

Extra doeleinden

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Wanneer wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij passende maatregelen nemen om u daarvan in kennis te stellen, in overeenstemming met het belang van de veranderingen die wij aanbrengen. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke informatie kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor de hierboven beschreven doeleinden maakt JET geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. In beperkte omstandigheden, met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming waar vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en waar passende maatregelen zijn genomen om uw rechten te beschermen, zullen we geautomatiseerde besluitvorming gebruiken. 

U zult niet onderworpen zijn aan beslissingen die een aanzienlijke impact op u zullen hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming, tenzij we een wettelijke basis hebben om dit te doen en we u hiervan op de hoogte hebben gesteld. Wanneer een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering leidt tot een negatieve beslissing over u en u het er niet mee eens bent, kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier. We gaan dan verder met het opnieuw beoordelen van de situatie.

Leeftijd

Onze website en vacatures zijn niet bedoeld voor personen die door de toepasselijke lokale wetgeving zijn gedefinieerd als minderjarig, noch zijn we van plan om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan de vastgestelde wettelijke leeftijd. We kunnen echter de leeftijd van bezoekers of sollicitanten niet verifiëren. Daarom adviseren wij ouders en/of wettelijke voogden om de online activiteiten van hun kinderen te controleren, om te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u denkt dat we zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier. We gaan dan verder met het wissen van deze gegevens.

Met anderen delen

JET kan samenwerken met andere bedrijven binnen de JET-groep en andere derden om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren. 

Deze bedrijven van de groep en derden zullen uw persoonsgegevens namens ons (als gegevensverwerkers) of als autonome verwerkingsverantwoordelijken verwerken en hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Wij eisen van bedrijven van de groep en derden dat zij deze beschermen in overeenstemming met de normen die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet en wij nemen passende maatregelen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.  

We zullen uw Gegevens ook delen met andere externe verwerkingsverantwoordelijken, indien van toepassing of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief een gerechtelijk bevel) of wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen rechtshandhavingsinstanties zijn. 

We kunnen uw Gegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of potentiële koper van al onze of vrijwel al onze activa in verband met een verkoop of overdracht van die activa.

Uw gegevens kunnen met de volgende partijen worden gedeeld:

 • Filialen, dochterondernemingen en/of bedrijven van de JET groep
 • Softwareleveranciers
 • Uitvoerende partners
 • Tevredenheidsenquête bedrijven
 • Professionele adviseurs
 • Wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en/of overheidsinstanties
 • Potentiële kopers
 • Elke andere partij mits u uw toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking

Websites van derden

Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Wanneer u dergelijke websites van derden bezoekt, moet u er rekening mee houden dat elk van deze websites zijn eigen privacyverklaring heeft. Hoewel JET met grote zorg websites uitkiest om naar te linken, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Waar uw gegevens naartoe worden gestuurd

Wij kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte brengen. Dit kan inhouden dat de gegevens worden overgebracht naar of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden die misschien niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als uw lokale wetgeving en/of wetgeving betreffende gegevensbescherming.  Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven buiten de EEG, zullen wij rekening houden met alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de doorgifte van persoonsgegevens, en wanneer er geen besluit van de Europese Commissie (EC) over de adequaatheid van de gegevens bestaat, zullen wij ons baseren op passende garanties, waaronder door de EC goedgekeurde modelcontractbepalingen. Wij hebben soortgelijke passende waarborgen ingevoerd bij onze externe dienstverleners en nadere bijzonderheden kunnen op verzoek worden verstrekt.

Hoelang wij uw gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze verzameld hebben, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportage-eisen. Om de geschikte bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen. 

Rechten, vragen of klachten

Wij informeren u dat u, met betrekking tot de persoonsgegevens, de rechten kunt uitoefenen die worden geboden door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder: 

 • Het recht om geïnformeerd te worden: Informatie verkrijgen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. 
 • Het recht op toegang: Toegang krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, informatie krijgen over hoe uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden en onder bepaalde voorwaarden een kopie krijgen van uw persoonsgegevens die verwerkt worden. 
 • Het recht om de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren: Om rectificatie vragen indien uw persoonsgegevens in ons bezit onnauwkeurig of onvolledig zijn of moeten worden bijgewerkt. 
 • Het recht om vergeten te worden: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens die wij bewaren te wissen of anderszins te verwijderen. 
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen): Als aan de vereisten wordt voldaan, zullen we uw persoonsgegevens niet verwerken voor een ander doel dan het opslaan ervan.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde:  We zullen op uw verzoek stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens als we uw persoonsgegevens verwerken op een andere rechtsgrond dan toestemming.
 • Het recht om toestemming in te trekken: Als we vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens, bent u vrij om die toestemming op elk moment in te trekken. Uw verzoek doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als u ons rechtstreeks persoonsgegevens hebt verstrekt, gebruiken we deze met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, en die gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde middelen, kunt u ons vragen om een kopie van die persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (indien technisch haalbaar) om in veel gevallen opnieuw te gebruiken met een andere dienst of bedrijf.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 
 • Een klacht indienen: U hebt het recht om een claim in te dienen bij uw bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Wij zouden echter graag de gelegenheid krijgen om uw problemen zelf op te lossen, dus neemt u eerst contact met ons op.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier.

Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is. Neem daarom geen gevoelige informatie op in uw e-mails aan ons.

Wij zullen ons best doen om uw verzoek op tijd en gratis in behandeling te nemen, behalve wanneer dit een onevenredige inspanning vereist. In bepaalde gevallen kunnen we u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op uw verzoek kunnen reageren.

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date worden gehouden. Als een van de persoonsgegevens die we over u bewaren verandert, houd ons dan op de hoogte zolang we die gegevens hebben. Als u gegevens van andere mensen met ons deelt, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke gegevens te verzamelen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten. U moet bijvoorbeeld dergelijke andere mensen, wiens gegevens u ons verstrekt, informeren over de inhoud van deze Verklaring en hun voorafgaande toestemming verkrijgen.

Als u nog andere vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen we graag met u praten. Wij horen ook graag van u als u tips of suggesties hebt om ons cookiebeleid te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact opnemen met ons Group Data Protection Office via ons privacyformulier of de contactgegevens hieronder.

Beveiliging

JET neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens nog steeds niet goed beschermd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met security@justeattakeaway.com

Bijwerkingen van deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze Privacyverklaring bijwerken, zullen wij passende maatregelen nemen om u op de hoogte te brengen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wanneer de toepasselijke wetgeving over de gegevensbescherming dat vereist, zullen wij u toestemming vragen voor alle wezenlijke veranderingen in deze Privacyverklaring. 

Wij raden u aan deze verklaring regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. We bewaren eerdere versies van onze Verklaring in een archief voor uw beoordeling.

Contact opnemen

Als u vragen of zorgen hebt over deze Verklaring en/of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Nederland

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt en is voor het laatst bijgewerkt op 01-05-2022.

Privacyverklaring voor de Scoober App

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van “Bezorgers” die in dienst zijn van Just Eat Takeaway.com (“JET”) of Bezorgers die via een derde partij worden ingeschakeld. Om onze Scoober-bezorgservice goed te laten werken, gebruiken we bepaalde persoonsgegevens. JET neemt je privacy serieus en wij willen je informeren over de gegevens die wij van je verzamelen, de manier waarop wij je gegevens gebruiken, en voor welk doel wij ze gebruiken binnen de Scoober App. De termen “wij”, “ons” of “onze” verwijzen naar Takeaway.com Group B.V., de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer je een medewerker van JET bent, kan JET aanvullende informatie over je verzamelen en verwerken bij het beheer van de arbeidsrelatie. Als je via een derde partij wordt ingehuurd, zal JET aanvullende informatie verwerken op basis van onze rechtmatige belangen om onze relatie met jou te beheren. Meer details over deze verwerking worden uiteengezet in onze Privacyverklaring voor medewerkers. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Verklaring en de Privacyverklaring voor Medewerkers zullen de clausules van deze Verklaring voorrang hebben. 

Het is belangrijk dat je deze verklaring leest, samen met andere privacyverklaringen die we mogelijk op specifieke momenten verstrekken wanneer we persoonsgegevens over je verzamelen of verwerken, zodat je weet hoe, waarom we dergelijke gegevens gebruiken, je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens en hoe je deze kunt uitoefenen.

De Engelse versie van deze Verklaring heeft voorrang in geval van conflicten tussen de verschillende taalversies.

Welke gegevens worden verwerkt in de Scoober App

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over je waarmee je kunt worden geïdentificeerd. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). 

Op het moment dat je je shift bij ons begint, ben je verplicht de Scoober App (hierna: "App") te activeren. De volgende gegevens worden verzameld via de Scoober App en door ons opgeslagen:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres en wachtwoord
 • Tijdstempels met betrekking tot:
  • Je geaccepteerde shifts;
  • Je begin- en eindtijden; en
  • Je job interacties, inclusief geo-fenced tijdstempels voor voedselophaling en -levering 
 • Je live GPS-locatie
 • Je beschikbaarheid en geplande afwezigheid 
 • Telefoonnummer
 • Apparaatgegevens verzameld voor analysedoeleinden, inclusief je model, fabrikant, MAC-adres en softwareversie.

Waarom we persoonsgegevens verwerken

Wanneer we de App gebruiken, kan JET je persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. Shiftplanning en personeelszaken

Om je in staat te stellen als Bezorger te werken, biedt de Scoober App je de mogelijkheid om je beschikbaarheid op te geven en je shifts te plannen. Met de Scoober App kun je ook contact opnemen met de afdeling Human Resources van JET voor opmerkingen of vragen (bijv. om ons te informeren over ziekte). De rechtsgrond voor dit doel is de uitvoering van ons contract met u.  

 1. Planning en optimalisatie van de levering van bestellingen

Je live GPS-locatie wordt gebruikt voor de levering en optimalisatie van bestellingen. Zo kunnen wij onze bezorgdienst zo doeltreffend mogelijk laten werken en er vervolgens voor zorgen dat de bestellingen aan je worden toegewezen en je telkens maar de kortst mogelijke afstand hoeft te rijden. Om de bestelling te kunnen afleveren biedt de Scoober App een chatfunctie om rechtstreeks met de dienstleiders te communiceren om eventuele problemen te bespreken. De rechtsgrond voor dit doel is de uitvoering van ons contract met u. 

Je GPS-locatie wordt verwerkt tijdens je actieve shift of 30 minuten voor de shift als je je Scoober App vroeg actief activeert. Zodra je je shift actief beëindigt of een pauze begint (stop/pauze-knop in de app) word je GPS-locatie niet meer verwerkt. Je GPS-locatie wordt met tussenpozen van 15 seconden aan ons doorgegeven. Bewegingsgegevens worden standaard via de App verwerkt, maar worden niet door ons geregistreerd of gebruikt.  

 1. Food Tracker

Je live GPS-locatie, samen met je voornaam, wordt aan de klant doorgegeven tijdens de levering van de bestelling. We noemen dit de Food Tracker. Met deze Food Tracker kunnen klanten eenvoudig de status van hun bestelling controleren en kunnen ze je live locatie identificeren voor de duur van je levering (waarbij consumenten je live locatie kunnen volgen nadat je hun bestelling hebt opgehaald). De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is het legitieme belang van JET. 

 1. Ondersteuningsvragen

Met de App kun je ondersteuningsvragen stellen met betrekking tot de App of je functie. JET zal deze gegevens gebruiken om je de nodige ondersteuning te bieden. De rechtsgrond voor dit doel is de uitvoering van ons contract met u. 

 1. App-statistieken

Persoonsgegevens die binnen de app verwerkt worden, worden door JET ook gebruikt voor analytische doeleinden en om de app en het leveringsproces van JET te verbeteren. Analysegegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan de verbetering van de App en processen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de AVG, is het rechtmatige belang van JET, tenzij je toestemming noodzakelijk is volgens de toepasselijke wetgeving.

 1. Prestatieverbetering en -evaluatie 

Als je een werknemer van JET bent of als Bezorger/bezorgster werkt maar in dienst bent van een werkgever van derden, zal JET je persoonlijke gegevens ook gebruiken om de prestaties van de Bezorger/bezorgster te verbeteren, zowel op globaal als op individueel niveau. Voor dit doel worden de volgende gegevens verkregen via de Scoober App, Salesforce, dienstplanning tool, xxx:

 • Gegevens van de bezorger/bezorgster op Salesforce, zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, contracttype, opgenomen notities van eerdere evaluaties, enz.
 • Afgeleverde bestellingen 
 • Tijdstempels van bestellingsmijlpalen (acceptatie, afhalen, afleveren)
 • Geplande beschikbaarheid en gegevens van gewerkte diensten (geplande en gewerkte uren, in- en uitlogtijden, shift annuleringen en niet-toegestane afwezigheden) 
 • 'Prestatie-invoer' door Live Ops Agents tijdens de shift om incidenten te markeren voor de manager van de chauffeur 

De gegevens die via de Scoober App zijn verkregen, worden samen met je arbeidsgegevens gebruikt voor je individuele prestatieboordeling. Je beoordeling omvat altijd het oordeel van de HUB- en/of stadscoördinatoren en is nooit uitsluitend gebaseerd op de verkregen gegevens of op geautomatiseerde besluitvormingen die op basis van deze gegevens worden genomen.

Ons gebruik van trackingtechnologieën

Bij al onze toepassingen van je gegevens maken wij gebruik van trackingtechnologieën op je toestel. Mobiele gebruikers kunnen vaak tracking weigeren of hun apparaat-ID's resetten (waardoor eventuele eerdere trackinggeschiedenis wordt gereset) via de instellingenmenu's op hun apparaat. Houd er rekening mee dat als je de trackinginstellingen op je telefoon uitschakelt, de app niet goed werkt en je telefoon je vraagt om de locatie-instellingen weer in te schakelen. We hebben je GPS-locatie echt nodig om je de kerndiensten van de App te leveren en dit uit te schakelen betekent dat de App je niet op de hoogte kan stellen van leveringsmogelijkheden, wat van invloed zal zijn op je vermogen om geld te verdienen en in strijd kan zijn met de voorwaarden van je dienstverband. Voor meer informatie over het gebruik van deze technologieën verwijzen we je graag naar onze cookieverklaring. 

Overige doeleinden

We zullen je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we passende maatregelen nemen om je te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Houd er rekening mee dat we je persoonsgegevens kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor bovenstaande doelen kunnen we geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering gebruiken. Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. In beperkte omstandigheden, met je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming indien vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en waar passende maatregelen zijn genomen om je rechten te beschermen, zullen we geautomatiseerde besluitvorming gebruiken. Wij gebruiken bijvoorbeeld geautomatiseerde besluitvorming om de bestellingen te selecteren die jou als bezorger de minste tijd kosten om ze te bezorgen. Deze geautomatiseerde besluiten staan altijd onder controle van een natuurlijke persoon.

Je zult niet onderworpen zijn aan beslissingen die een aanzienlijke impact op je zullen hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming, tenzij we een wettelijke basis hebben om dit te doen en we je hiervan op de hoogte hebben gesteld. Wanneer zulke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering tot een negatieve beslissing over jou leidt, en je bent het er niet mee eens, kun je contact met ons opnemen via ons privacy formulier. We gaan vervolgens over tot een herbeoordeling van de situatie. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewarenWe bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we ze verzameld hebben, inclusief om te voldoen aan wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of rapportage-eisen. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het mogelijke risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we je persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke eisen.

In sommige omstandigheden kunnen we je persoonsgegevens anonimiseren zodat deze niet langer met je in verband kunnen worden gebracht, in welk geval we dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan je. 

Als je vragen hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens bewaren, kun je contact met ons opnemen via ons privacy formulier.

Delen met klanten en restaurants

Als je de Scoober App gebruikt tijdens de bezorging van een bestelling, kunnen zowel het restaurant als de klant je voornaam en je locatie zien terwijl je aan het bezorgen bent. Je persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de klant en het restaurant tijdens de levering van de bestelling en zijn niet langer beschikbaar zodra de bestelling is geleverd. 

Delen met anderen

JET zal je persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als dat nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Daarnaast kunnen we je gegevens ook bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties, bevoegde overheidsinstanties en andere derden wanneer we denken dat we dit verplicht zijn door de toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief een gerechtelijk bevel), of wanneer we denken dat openbaarmaking noodzakelijk is om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. We kunnen je gegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of potentiële koper van al onze of nagenoeg al onze activa in verband met een mogelijke verkoop, herstructurering of overdracht van die activa.

Je persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de volgende partijen:

 • Filialen, dochterondernemingen en/of groepsmaatschappijen van JET
 • Software-aanbieders
 • Implementatiepartners
 • Professionele adviseurs
 • Wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en/of overheidsinstanties
 • Elke andere partij op voorwaarde dat je toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking

Wanneer we derden gebruiken om persoonsgegevens te verwerken, nemen we passende maatregelen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te garanderen.  

Waar je gegevens naartoe worden verzonden 

We kunnen je persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan het overdragen ervan naar of het openen ervan vanuit andere rechtsgebieden omvatten, inclusief rechtsgebieden die mogelijk geen niveau van bescherming bieden dat gelijkwaardig is aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, houden we rekening met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen die relevant zijn voor de overdracht van persoonsgegevens en, wanneer er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (EC) is, vertrouwen we op passende waarborgen, waaronder door de EC goedgekeurde standaardcontractbepalingen. We hebben soortgelijke passende waarborgen geïmplementeerd bij onze externe dienstverleners en verdere gegevens kunnen op verzoek worden verstrekt.

Rechten op persoonsgegevens, vragen of klachten

je mee dat je, met betrekking tot de persoonsgegevens, de rechten kunt uitoefenen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet, waaronder: 

 • Het recht om geïnformeerd te worden: Informatie verkrijgen over onze verzameling en ons gebruik van je persoonsgegevens. 
 • Het recht op toegang tot: Toegang krijgen tot de persoonsgegevens die we over je bewaren, informatie verkrijgen over hoe je persoonsgegevens door ons worden verwerkt en onder bepaalde voorwaarden een kopie verkrijgen van je persoonsgegevens die worden verwerkt. 
 • Het recht om de juistheid van je persoonsgegevens te verifiëren: Verzoek om rectificatie als een van je persoonsgegevens die door ons worden bewaard onjuist of onvolledig is of een update vereist. 
 • Het recht om vergeten te worden: Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om ons te vragen om je persoonsgegevens die wij bewaren te verwijderen of anderszins te verwijderen. 
 • Het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen): Als aan de eisen wordt voldaan, zullen we je persoonsgegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde:  We zullen op jouw verzoek stoppen met het verwerken van je persoonsgegevens als we je persoonsgegevens verwerken op een andere rechtsgrond dan toestemming.
 • Het recht om toestemming in te trekken: Als we vertrouwen op je toestemming als rechtsgrondslag voor het gebruik van je persoonsgegevens, ben je vrij om die toestemming op elk moment in te trekken. Je verzoek doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven.
 • Het recht op gegevensportabiliteit: Als je ons rechtstreeks persoonsgegevens hebt verstrekt, we die met je toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst gebruiken, en die gegevens met behulp van geautomatiseerde middelen worden verwerkt, kun je ons om een kopie van die persoonsgegevens vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (als dat technisch haalbaar is) om ze in veel gevallen bij een andere dienst of bedrijf opnieuw te gebruiken.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 
 • Een klacht indienen: Je hebt het recht om een claim in te dienen bij je bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. We zouden graag de mogelijkheid hebben om je zorgen zelf op te lossen, dus neem eerst contact met ons op.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via ons privacy formulier.

Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is. Neem daarom geen gevoelige informatie op in je e-mails aan ons.

We zullen ons best doen om je verzoek op tijd en gratis in te willigen, behalve wanneer dit een onevenredige inspanning vereist. In bepaalde gevallen kunnen we je vragen om je identiteit te verifiëren voordat we op je verzoek kunnen reageren.

Het is belangrijk dat je persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date worden gehouden. Als een van de persoonsgegevens die we over je bewaren verandert, houd ons dan op de hoogte zolang we die gegevens hebben. Als je gegevens van andere mensen met ons deelt, is het jouw verantwoordelijkheid om dergelijke gegevens te verzamelen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten. Je moet bijvoorbeeld dergelijke andere mensen, van wie je de gegevens aan ons verstrekt, informeren over de inhoud van deze Verklaring en hun voorafgaande toestemming verkrijgen.

Wanneer je een andere vraag hebt of feedback wilt geven over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. We horen het ook graag wanneer je tips of opmerkingen hebt over het verbeteren van ons privacybeleid. Voor meer informatie over ons gebruik van je persoonsgegevens of het uitoefenen van je rechten zoals hierboven beschreven, kun je contact opnemen met ons Group Data Protection Office via ons privacy formulier of de onderstaande contactgegevens. 

Beveiliging

JET neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je vindt dat je persoonsgegevens niet afdoende beschermd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: security@justeattakeaway.com. 

Updates van deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we onze Privacyverklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om je te informeren, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dat vereist, zullen wij je toestemming vragen voor alle wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring. 

We raden je aan om deze Verklaring regelmatig te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Hoe je contact met ons kunt opnemen

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring en/of onze privacy praktijken, neem dan contact met ons op via ons privacy formulier of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Just Eat Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Nederland

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt en is voor het laatst bijgewerkt op 01-05-2022.